Ngày 30/06/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư số 06/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, quản lý thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Qua đọc các thông tư và các dự thảo ai tinh ý có thể thấy sẽ còn các Thông tư quan trọng nữa như:

– Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. (Thông tư thay thế Thông tư số 26/2016/TT-BXD).

– Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. (Thông tư thay thế Thông tư số 09/2019/TT-BXD và Thông tư số 02/2020/TT-BXD)

– Thông tư quy định phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng xây dựng công trình. (thay thế nhiều thông tư, trong đó có nội dung thay thế Thông tư số 15/2019/TT-BXD về giá nhân công, thay thế Thông tư số 17/2019/TT-BXD về đo bóc khối lượng)

– Thông tư ban hành định mức xây dựng. (thay thế Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng và thay thế Thông tư số 16/2019/TT-BXD về định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn…)

– Ngoài ra, chúng ta đều biết là Nghị định số 50/2021/NĐ-CP đã được ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng. Nên sẽ còn 1 Thông tư nữa sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Như vậy chúng ta mong đợi sẽ có các thông tư sau nữa của Bộ Xây dựng sẽ ban hành:

– Thông tư số 07/2021/TT-BXD

– Thông tư số 08/2021/TT-BXD

– Thông tư số 09/2021/TT-BXD

– Thông tư số 10/2021/TT-BXD

– Thông tư số 11/2021/TT-BXD

– .v.v.

Bài viết dự đoán này nhằm chia sẻ thông tin về tình hình ban hành các Thông tư để giúp các bạn biết mà chủ động trong công việc.

Tất cả các Thông tư mới nhất bạn có thể tra cứu dễ dàng tại địa chỉ: https://qlda.gxd.vn/van-ban/dau-tu-xay-dung.html

Hướng dẫn cài web app tra cứu văn bản chỉ với một ngón tay: https://qlda.gxd.vn/huong-dan/huong-dan-su-dung.html

Tra cứu các văn bản như Thông tư số 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng dễ dàng tại địa chỉ qlda.gxd.vn
Tra cứu các văn bản như Thông tư số 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng dễ dàng tại địa chỉ https://qlda.gxd.vn